Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 "Hoogewerf Beveiliging": de onderneming met de handelsnaam AMC Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54992230.

1.2 "Orderbevestiging": de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.

1.3 "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en AMC Nederland door of via AMC Nederland binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

1.4 "Voorwaarden": deze voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AMC Nederland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door AMC Nederland worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen op de website van AMC Nederland zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging heeft ontvangen. Indien AMC Nederland de aankoopprijs van het product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, dan zal AMC Nederland u hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan AMC Nederland mede te delen.

3.2 De overeenkomst tussen AMC Nederland en u komt tot stand op het moment nadat u: a. een bestelling heeft geplaatst op de website van AMC Nederland door het volledig invullen van het bestelformulier op de website van AMC Nederland;
b. na controle van het bestelformulier op de juistheid van de daarin vermelde gegevens op de knop "Bestellen" heeft geklikt op de website van AMC Nederland.
en nadat AMC Nederland uw bestelling heeft geaccepteerd.

3.3 Nadat AMC Nederland uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Dit bericht bevat de volgende informatie: - een omschrijving van het product dat door u gekocht is;
- de prijs van het product;
- de verzend- en administratiekosten;
- eventuele andere kosten;
- uw naam en afleveradres;
- het ordernummer van de overeenkomst;
- de wijze van verzenden;
- de wijze van betalen.

3.4 De administratie van AMC Nederland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan AMC Nederland verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door AMC Nederland verrichte leveringen.

3.5 AMC Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AMC Nederland dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, exclusief BTW en inclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (14) dagen na de datum op de orderbevestiging.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door AMC Nederland bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van AMC Nederland.

4.4 Indien AMC Nederland haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van AMC Nederland om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AMC Nederland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AMC Nederland.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal vijf (5) werkdagen, of zoveel dagen als is bepaald in de overeenkomst tussen u en AMC Nederland. Deze termijn gaat in op het moment dat AMC Nederland uw betaling heeft ontvangen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook door AMC Nederland overschreden wordt, dan zal AMC Nederland u hiervan direct in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met AMC Nederland te ontbinden. U dient dit per brief of e-mail aan AMC Nederland te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u op grond van een overschrijding van de levertijd wordt ontbonden, zal AMC Nederland, na ontvangst van uw brief of e-mail, binnen tien (10) werkdagen aan u terugbetalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AMC Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

7. Recht op retour

7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met AMC Nederland te ontbinden.

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per brief of e-mail aan AMC Nederland te melden. U dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar AMC Nederland. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening.

7.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met AMC Nederland ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal AMC Nederland aan u terugbetalen binnen veertien (14) dagen nadat AMC Nederland het door u geretourneerde product, inclusief de retouraanvraag, heeft ontvangen.

7.4 AMC Nederland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren:
a. wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt, of
b. wanneer het product is beschadigd, anders dan door schuld van AMC Nederland.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van AMC Nederland schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal AMC Nederland u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. AMC Nederland heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7.6 Retouren worden alleen ingenomen wanneer er een retouraanvraag formulier is ingevoerd.

8. Reclames

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

8.2 Indien binnen dertig (30) dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen kunt u AMC Nederland per brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product. Ook hiervoor moet een retouraanvraagformulier voor worden ingevuld.

8.3 Indien u AMC Nederland vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, zal AMC Nederland er zorg voor dragen dat het product binnen tien (10) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het transport van het product komen voor rekening van AMC Nederland, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product danwel dat het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is AMC Nederland niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. AMC Nederland zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.

9. Garantie

9.1 Op de door AMC Nederland geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. AMC Nederland ziet er op toe dat het product bij u afgeleverd wordt conform de richtlijnen die fabrikanten opnemen in hun garantiebepalingen. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door AMC Nederland serieus in behandeling worden genomen.

10.2 AMC Nederland zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. AMC Nederland zal u hierover per brief of e-mail informeren.

11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AMC Nederland, dan wel tussen AMC Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AMC Nederland, is AMC Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door AMC Nederland.

12. Persoonsgegevens

12.1 AMC Nederland zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

12.2 Indien u AMC Nederland toestemming heeft gegeven zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten bij of aanbiedingen van AMC Nederland.

12.3 Uw gegevens worden NIET aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit geëist wordt door een wettelijke maatregel.

13. Verzending

13.1 Bezorging via Postnl: Standaard verzending eigen risico incl. burenlevering.

Deze vorm van verzending is geheel op risico van de klant, AMC Nederland is niet aansprakelijk voor enige vorm van vermissing, diefstal, beschadiging enz. Burenlevering kan worden gedaan door Postnl. Brievenbuspost valt ook onder standaard verzending.

13.2 Bezorging via Postnl: handtekening voor ontvangst incl. burenlevering

Deze vorm van verzending geeft U al meer zekerheid dat tegen gaat tegen diefstal en dergelijke. Bij deze manier van verzenden is een handtekening voor ontvangst verplicht, maar mag ook bij de buren worden afgeleverd en voor worden getekend.

Deze vorm van verzending is geheel op risico van de klant, AMC Nederland is niet aansprakelijk van enige vorm van vermissing, diefstal, beschadiging enz.

13.3 Bezorging via Postnl: handtekening voor ontvangst alléén huisadres.

Deze vorm van verzending geeft U al meer zekerheid dat tegen gaat tegen diefstal en dergelijke. Bij deze manier van verzenden is een handtekening voor ontvangst verplicht, Postnl moet bij deze manier van verzenden alleen bij U aan de deur komen voor een handtekening, buren levering mag niet!.

Deze vorm van verzending is geheel op risico van de klant, AMC Nederland is niet aansprakelijk van enige vorm van vermissing, diefstal, beschadiging enz.

13.4 Bezorging via Postnl: verzekerde verzending tot € 500,00 incl. handtekening voor ontvangst.

Deze vorm van verzending is uw aankoop verzekerd tot € 500,00 (factuur bedrag excl. BTW). Bij deze manier van verzenden is een handtekening voor ontvangst verplicht, Postnl moet bij deze manier van verzenden alleen bij U aan de deur komen voor een handtekening, buren levering mag niet!.

Deze vorm van verzending is Postnl geheel aansprakelijk van enige vorm van vermissing, diefstal, beschadiging enz.

Heeft U een order hoger dan € 100,00 dan adviseren wij U deze manier van verzenden aan! Of uw bestelling zelf bij ons af te komen halen.

14. Diversen

14.1 Indien u aan AMC Nederland schriftelijk opgave doet van een adres, is AMC Nederland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AMC Nederland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door AMC Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AMC Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AMC Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AMC Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 AMC Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Top